Polityka prywatności Aplikacji Asystent Seniora

Polityka prywatności Aplikacji Asystent Seniora

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OBOWIĄZUJE OD 22.05.2024

Niniejsza polityka prywatności wyznacza zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników naszej aplikacji AKTYWNY SENIOR. Polityka prywatności aplikacji skierowana jest do osób z niej korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel aplikacji oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

Dlaczego stosujemy Politykę Prywatności?

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na wiele dziedzin życia, w tym również na charakter kontaktów pomiędzy Wami a naszym stowarzyszeniem. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień i procesów dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce w związku z korzystaniem z naszej aplikacji. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli poświęcicie kilka minut na zapoznanie się z krótką charakterystyką przedmiotowych zagadnień.

Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą tj. o takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, wizerunek lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Czy przetwarzanie danych przez Nas jest bezpieczne?

Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/. W celu należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Narzędzia, którymi posługujemy się dla zapewnienia ochrony danych osobowych zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach aplikacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” z siedzibą w Mławie, przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (dalej: stowarzyszenie). Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr tel.: 791187300, lub drogą mailową na adres: kontakt@aktywnysenior.org.pl

Bezpośrednie dane kontaktowe dostępne są zawsze na naszych stronach internetowych oraz dostępne w aplikacji w zakładce pn. „Kontakt”.

Jakie dane osobowe przetwarzamy jako Administratorzy?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej aplikacji takimi danymi są: imię, nazwisko, wizerunek, nr legitymacji i okres jej ważności, nazwa oddziału Centrum Aktywnego Seniora, do którego jesteście Państwo przypisani, oraz kod QR, który zawiera zapis podstawowych informacji o Państwa członkostwie. W momencie korzystania z aplikacji, system „wewnętrzny” aplikacji zapisuje również takie dane osobowe jak datę wizyty w naszej aplikacji, dane dot. sesji logowania, nazwę urządzenia, nr telefonu, historię korzystania z poszczególnych modułów aplikacji, oraz adres IP przydzielany Państwu przez dostawcę usług internetowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Wasze dane i jaki jest cel przetwarzania tych danych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W sytuacji gdy korzystacie lub będziecie korzystać z naszej aplikacji mogą wystąpić, następujące:

 • Kwestie związane z członkostwem w stowarzyszeniu wynikające z deklaracji członkowskiej oraz zaakceptowanego statusu Stowarzyszenia.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres obowiązywania: przez okres członkostwa, a następnie do czasu ustania wzajemnych roszczeń.

 • Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach oferowanych przez stowarzyszenie oraz informacji o organizowanych przez stowarzyszenie wydarzeniach i innych działaniach.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO tj. na podstawie wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody rozumianej jako dobrowolne zaznaczenie zgód marketingowych.

Okres obowiązywania: dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 • Wykorzystanie Państwa wizerunku jako element legitymacji członkowskiej stowarzyszenia, potwierdzającej tożsamość, której forma i treść została określona w regulaminie członkowskim. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Okres obowiązywania: przez okres członkostwa, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

 • Utrzymywanie i usprawnienie kontaktu, w związku z członkostwem w naszym stowarzyszeniu oraz w celu informowania o realizacji celów statutowych, a także możliwości wspierania działalności stowarzyszenia.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Okres obowiązywania: przez okres członkostwa, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Podsumowując,

Wasze dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Stowarzyszenie zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Wasze dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków

wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia Państwa i naszych roszczeń.

Komu Administrator udostępnia Państwa dane osobowe?

Stowarzyszenie może przekazywać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • spółka Grupa AS Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający siecią restauracji „Gary Babci Krysi”,

 • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,

 • podmioty świadczącym usługi serwisu i utrzymania aplikacji oraz systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane,

 • firmy współpracujące ze stowarzyszeniem w celu realizacji projektów stowarzyszenia oraz pozostałych wydarzeń kulturalnych, oświatowych, turystycznych i rozrywkowych,

 • firmy świadczące usługi doradcze, szkoleniowe i prawnicze,

 • firmy świadczące usługi z zakresu ochrony danych osobowych,

 • firmy logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

Podmioty wymienione powyżej będą zobowiązane na mocy przepisów prawa oraz zawartych umów ze stowarzyszeniem do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je zgodnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

W przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się nie zgadzacie. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

 • Sprostowania (poprawienia) danych:

W przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • Usunięcia danych (bycia zapomnianym):

Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:

  • kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;

  • kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

  • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;

  • kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • Ograniczenia przetwarzania:

Można żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

 • Dostępu do danych:

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy stowarzyszenie przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii takich danych osobowych.

 • Przeniesienia danych:

Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu stowarzyszenia w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie wyrażonej zgody bądź obowiązującej umowy.

 • Wniesienia skargi:

Mają Państwo prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

W przypadku pytań lub sytuacji gdy chcielibyście Państwo skorzystać z przysługujących praw, lub czujecie, że Wasze dane są źle zabezpieczone, prosimy o bezpośredni kontakt się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który został wyznaczony dla stowarzyszenia tj.: Konrad Matlęga – iodo@grupaas.org.pl.

II. Postanowienia końcowe.

Właściciel aplikacji zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób oraz ochrony danych osobowych, których ich dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania w aplikacji.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia