PROGRAMY SAMORZĄDOWE

PROGRAMY SAMORZĄDOWE

Projekt „Centrum Aktywności Seniora” realizowany jest w ramach zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - sfinansowanego przez Miasto Płock, na lata 2024 – 2026.

Informacja o projekcie

Projekt Centrum Aktywności Seniora to przed wszystkim prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6. Jego główne cele to poprawa jakości i poziomu życia płocczan w wieku 60+ poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów.

Profil naszej działalności oraz dotychczas realizowana oferta zajęć pozwala nam przygotować atrakcyjną, różnorodną i co najważniejsze odpowiadającą potrzebom seniorów ofertę dla osób w wieku emerytalnym, ale także uwzględniającą integracyjne formy z udziałem rodzin, osób najbliższych, opiekunów seniorów na lata 2024 – 2026. W naszej ofercie zaplanowanej dla płockich seniorów chcemy zrealizować szereg cyklicznych zajęć obejmujących wszystkie ważne obszary życia seniorów. Dotyczy to między innymi: aktywności umysłowej, fizycznej, umiejętności funkcjonowania i korzystania z nowoczesnych technologii, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, rozwijania umiejętności interpersonalnych tak w grupach rówieśniczych jak i zróżnicowanych wiekowo, czy wreszcie aktywnego udziału w wydarzeniach odbywających się w Płocku, odkrywania i rozwijania swoich pasji.

Fundamentem również naszego pomysłu jest krzewienie wśród seniorów świadomości przynależności do konkretnej społeczności lokalnej. Kluczowe w tym działaniu jest angażowanie seniorów w budowanie społeczeństwa obywatelskiego nastawionego na integrację we wspólne działanie na rzecz lokalnego środowiska. Stąd istotne jest nieustanne pobudzanie seniorów i wykorzystywanie ich potencjału dla dobra nie tylko jednostki ale i ogółu. Istotnym w senioralnym życiu jest również pobudzanie do aktywnego i sprawnego działania w grupie. Stąd idea budowania silnych więzów które mają skupiać w sobie właśnie seniorów. To integracja jest tą fundamentalną przestrzenią, od której należy zacząć budować świadomość przynależności do konkretnego środowiska czy lokalnej wspólnoty.

Doświadczanie, które zdobyliśmy prowadząc CAS w trzech ostatnich latach nauczyło nas jasno i wyraźnie odpowiadać na zapotrzebowania seniorów. Ostatnie trzy lata były dla nas pracą związaną z obserwacją i badaniem preferencji seniorów- mieszkańców Płocka, badaniem ich zainteresowań i oczekiwań.