Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 739/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Beneficjentem w tym konkursie było m.in. nasze Stowarzyszenie. Miło nam poinformować, iż uzyskując 89 pkt Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS otrzyma
274 870,00 zł na realizację trzyletniego zadania pn., Akademia Seniora.

Drugim konkursem otwartych ofert do jakiego przystąpiło nasze Stowarzyszenie było zadanie w podobszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Tutaj także  dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 741/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania. Zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowane na podstawie umów rocznych i 3-letnich. Nasze Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie uzyskując 98 pkt, w kwocie 156 370,00, na zadanie „Akademia Godnego Życia”. 
Niebawem przed nami podpisanie umów i rozpoczęcie realizacji tych dwóch jakże ważnych z punktu widzenia społecznego zadań. 

Zarówno jeden jak i drugi projekt realizowany będzie w partnerstwie z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie.